Frequently Asked Questions

 • Wat is een VvE?
 • De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde eigendom van een gebouw, om de belangen van de gezamenlijke eigenaren te behartigen. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaren van appartementen binnen een gebouw een vereniging van eigenaren vormen. Het lidmaatschap gaat in zodra een appartement gekocht is en eindigt pas wanneer het appartement weer is verkocht.

 • Wat is het doel van een VvE?
 • De gezamenlijke belangen omvatten onder andere het onderhoud, het verzekeren en de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen maar ook bijvoorbeeld hoe met elkaar om te gaan.

 • Wat is de taak van de beheerder en wat is de taak van het bestuur?
 • Het bestuur is belast met het dagelijks beheer van de Vereniging van Eigenaars. Het bestuur heeft een aantal taken uitbesteed aan de Beheerder. De taken welke Beheerder voor uw VvE verricht, zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen Beheerder en de Vereniging van Eigenaars. Alle taken die niet in deze overeenkomst vastgelegd zijn of afgesproken zijn ten tijde van de Vergadering van Eigenaars, dienen door het bestuur dan wel door u als eigenaar zelf ten uitvoer worden genomen.

 • Wanneer ben ik lid van een VvE?
 • U wordt van rechtswege lid van een VvE, dat wil zeggen dat u door alleen de aankoop van een appartementsrecht automatisch lid wordt van een VvE. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beeindigd bij verkoop van uw appartement na overdracht bij de notaris.

 • Kan ik dit lidmaatschap opzeggen?
 • Omdat het lidmaatschap bedoeld is voor alle gemeenschappelijke zaken een aangelegenheden kan een individuele eigenaar dit lidmaatschap niet opzeggen.

 • Ik wil mijn appartement verkopen, wat moet ik met de VvE regelen?
 • Indien u uw woning gaat verkopen, hoeft u eigenlijk niets te regelen met de VvE. Zodra uw woning verkocht wordt, neemt de notaris contact met de beheerder op en wordt het financiele gedeelte samen met de notaris afgewikkeld.

 • Wat is een splitsingsakte?
 • De splitsingsakte bevat een omschrijving van het appartementencomplex en de afzonderlijke appartementsrechten. Ook staat er een splitsingstekening in, waarop de grenzen staan tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten. In de splitsingsakte staat ook voor welk deel u moet bijdragen aan gezamenlijk onderhoud. Het bepaalt ook het stemgewicht per appartement. De splitsingsakte is een deel van het splitsingsreglement. De akte wordt opgesteld door een notaris en is ingeschreven in het Kadaster. Daar kunt u de akte ook opvragen.

 • Waar vind je de splitsingsakte van je VvE?
 • Normaal gesproken wordt een Akte van Splitsing door de notaris verstrekt bij het passeren van de woning. Een afschrift kan altijd bij de beheerder van de VvE opgevraagd worden.

 • Wat is een modelreglement?
 • Het modelreglement is een bindend document waarin alle algemene regels met betrekking tot de VvE beschreven worden. Er zijn meerdere versies van 1972, 1973, 1983, 1992 en 2006. De modelreglementen vinden hun oorsprong in het Burgerlijk Wetboek, boek 5.

 • Waar vind je het modelreglement van je VvE?
 • Normaal gesproken wordt het van toepassing zijnde modelreglement tezamen met de Akte van Splitsing door de notaris verstrekt bij het passeren van de woning. Een afschrift is verkrijgbaar op www.notaris.nl, zoekterm: 'splitsingsreglement'. Tevens kan een afschrift altijd bij de beheerder van de VVE opgevraagd worden.

 • Wat is een huishoudelijk reglement?
 • Een Huishoudelijk Reglement (HHR) kan door de VvE opgesteld worden om met name specifieke leefregels voor binnen het gebouw vast te leggen. Hierin worden tevens de regels betreffende het plaatsen van zonwering en balkonbeglazing vastgelegd. Het is van belang dat de VvE zich realiseert dat het HHR nooit in strijd mag zijn met de Akte van Splitsing en/of het modelreglement.

 • Wat is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)?
 • Dit is een overzicht van de uit te voeren groot onderhoudswerkzaamheden, bezien over een periode van 10 tot 30 jaar. Dit overzicht maakt het voor de VvE mogelijk de gemiddelde benodigde reservering te bepalen welke noodzakelijk is om het gebouw in stand te houden. In het verlengde hiervan bouwt de VvE een reservefonds op wat voldoende groot is om het benodigde groot onderhoud zonder problemen uit te kunnen voeren.

 • Als ik ga verhuizen, krijg ik dan mijn aandeel in het reservefonds terug?
 • Nee. U heeft als appartementseigenaar uw aandeel in de onderhoudsreserve betaald en het reservefonds is ten behoeve van de VvE. Wel kunt u bij de verkoop van uw appartementsrecht vermelden dat dit tevens omvat uw aandeel in het reservefonds.

 • Wat is de rol van het bestuur binnen de VvE?
 • Het bestuur heeft een uitvoerende rol in het verlengde van de besluiten die in de ledenvergadering worden genomen. Het bestuur heeft een adviserende rol richting de vergadering. Tevens vormt het bestuur de 'ogen en oren' van de VvE ter plaatse. Zo is het bestuur dan ook contactpersoon voor de beheerder van de VvE.

 • Wat is de rol van het kascommissielid binnen de VvE?
 • De kascommissie controleert jaarlijks de jaarstukken en brengt hiervan verslag uit aan de vergadering. De kascommissie heeft een signalerende en adviserende rol.

 • Wat gebeurt er op de jaarlijkse ledenvergadering?
 • Standaard wordt er over drie onderwerpen gesproken: de financiŽn (afgelopen boekjaar en het komende), het onderhoud (lopend en komend) en de samenstelling van het bestuur en de eventuele commissies. In overleg met het bestuur en op verzoek van de eigenaren kunnen er meer specifieke punten op de agenda worden geplaatst.

 • Waaruit zijn de servicekosten opgebouwd?
 • De servicekosten zijn opgebouwd uit verschillende bedragen. U ontvangt hier altijd een specificatie van. Een deel van de kosten zijn voor dagelijkse uitgaven van de Vereniging, zoals reparaties, verzekering en energiekosten. Een ander deel van de kosten zijn voor uitgaven in de toekomst, deze worden door de Vereniging gereserveerd. Hierbij moet u denken aan onderhoud en vervanging van daken, kozijnen, schilderwerk, etc.

 • Waarom betaal ik meer bijdrage dan mijn buurman?
 • De kosten van de VvE worden op de wijze die in de Akte van Splitsing staat verdeeld over de eigenaren.

 • Welke verzekering wordt er via de VvE afgesloten?
 • De opstalverzekering (het gebouw) moet verzekerd worden alsook de wettelijke aansprakelijkheid (w.a. verzekering) voor het gebouw. Alle overige verzekering zijn optioneel. Te denken valt aan een glasverzekering, bestuursaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of een vrijwilligersongevallenverzekering.

 • Wat moet ik aangeven bij de belastingdienst?
 • Bij het indienen van uw belastingaangifte dient u het aandeel in het reservefonds van uw appartementsrecht op te geven als vermogen in box 3.